Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut heeft gespecialiseerde kennis van de motorische ontwikkeling van het kind tussen de 0 en 19 jaar. Daarnaast heeft de kinderfysiotherapeut kennis van psycho-sociale factoren en taal- en leerproblemen die samenhangen met deze motorische ontwikkeling. In onze Kinderfysioclub werken gespecialiseerde hulpverleners die specifieke zorgprogramma’s hanteren om kinderen te behandelen en te begeleiden middels kinderfysioctherapie.

Waarom naar de kinderfysiotherapeut?

Er kan sprake zijn van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling bij kinderen. Zij hebben meer oefening en andere vaardigheden nodig om te leren dan andere kinderen. Het is nodig en raadzaam om de afwijkingen in de ontwikkeling tijdig te signaleren, te diagnosticeren en te behandelen.

Hoe ouder het kind wordt, hoe meer vaardigheden nodig zijn om aan de eisen van de omgeving te voldoen. Als het kind moeilijker meekomt in het bewegend functioneren kan dat het zelfbeeld van het kind negatief beïnvloeden

Wanneer naar de kinderfysiotherapeut?

De meeste kinderen ontwikkelen zich op een natuurlijke manier. Soms signaleert een ouder of verzorger, jeugdarts of leerkracht dat een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt. Het kind zal dan naar een huisarts, orthopedagoog, psycholoog of andere (para)medicus gaan. Een traject bij de kinderfysiotherapeut kan dan het vervolg zijn.

Wat doet de kinderfysiotherapeut?

Anamnese en onderzoek

Na een uitgebreid vraaggesprek met de ouders en het kind volgt een diagnostisch onderzoek. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de motorische vaardigheden wordt vaak informatie gevraagd bij ouders, de school en eventueel andere disciplines.

Behandelplan

De kinderfysiotherapeut heeft naar aanleiding van de bevindingen een duidelijk beeld van het probleem en heeft de hulpvraag geconstateerd van het kind of de ouders. Een behandelplan wordt opgesteld en besproken zodat het traject kan worden ingezet. Dit behandelplan wordt gerapporteerd aan de verwijzend arts of andere betrokken disciplines.

Behandeling

Afhankelijk van de hulpvraag en de diagnose kan de behandeling onderverdeeld worden in drie doelen:

  • De sensorische en motorische ontwikkeling stimuleren en het plezier in sport en spel vergroten.
  • De eigenwaarde van het kind vergroten.
  • De mogelijkheden van het kind inzichtelijk maken aan ouders en betrokkenen.

De behandeling wordt individueel gegeven bij ons in de praktijk of indien nodig aan huis.

Aanmeldformulier kinderfysiotherapie

Ja, ik meld me graag aan bij De Fysioclub. Neem contact met mij op voor het maken van een afspraak.