Algemene voorwaarden De Fysioclub – Fysiotherapie

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1. Behandelaar: degene die de hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg biedt aan de cliënt op grond van een behandelovereenkomst;
2. Behandelovereenkomst: de overeenkomst tussen de cliënt en De Fysioclub met betrekking tot de te leveren hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg;
3. Cliënt: degene die op grond van een behandelovereenkomst hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg ontvangt;
4. Bevestiging behandelovereenkomst: document waarin de cliënt vragen beantwoordt met betrekking tot zijn/haar persoonlijke situatie, fysieke gesteldheid en persoonlijke doelen met betrekking tot de behandeling alsmede met betrekking tot de evaluatie en de rapportage tijdens en na afloop van de behandeling;
5. Behandelprogramma: een op de cliënt gericht behandelplan dat als doel heeft verlichting of oplossing van klachten;
6. De Fysioclub, gebruiker van deze algemene voorwaarden

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten.
2. Alle cliënten ontvangen een exemplaar van deze algemene voorwaarden bij de eerste afspraakbevestiging per email. In deze mail zal de cliënt op de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden worden gewezen.
3. De Fysioclub is gerechtigd, indien daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Deze wijzigingen worden van te voren per mail aangekondigd, uiterlijk één maand voor de beoogde ingangsdatum.

ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING BEHANDELOVEREENKOMST

1. De behandelaar zal met een cliënt, die de wens te kennen heeft gegeven hulp en/of advies te willen ontvangen op het gebied van de gezondheidszorg, een daarop gerichte behandelovereenkomst aangaan.
2. Kan de behandelaar deze in lid 1 bedoelde behandelovereenkomst niet aangaan dan zal hij de cliënt de reden uiteenzetten en de cliënt adviseren bij het vinden van andere passende zorg.
3. Van de behandelovereenkomst maakt deel uit de bevestiging behandelovereenkomst en het behandelprogramma alsmede deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 4. VERPLICHTINGEN BEHANDELAAR

1. De behandelaar handelt voor de uitvoering van deze overeenkomst conform afdeling 7.7.5 BW (de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling) en de voor zijn/haar beroepsgroep geldende voorschriften, modelregelingen en/of protocollen.
2. De behandelaar is verplicht cliënt te informeren over het voorgenomen onderzoek en/of de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en de gezondheidstoestand van de cliënt, tenzij cliënt heeft aangegeven geen inlichtingen te willen ontvangen.
3. De behandelaar houdt een dossier bij met betrekking tot de behandeling van cliënt.
4. De behandelaar is verplicht geheimhouding te betrachten ten aanzien van de behandeling van de cliënt, tenzij de cliënt toestemming heeft gegeven voor de verstrekking van informatie, geheimhouding in strijd is met een wettelijke plicht of geheimhouding in redelijkheid niet van de behandelaar kan worden gevergd.
5. De behandelaar neemt bij zijn/haar werkzaamheden de eisen in acht die volgens de algemeen aanvaarde standaard aan een behandelaar op grond van zijn beroep en rekening houdend met zijn individuele deskundigheid redelijkerwijs mogen worden gesteld. De door de beroepsorganisatie opgestelde gedragsregels, richtlijnen en algemene kwaliteitscriteria gelden daarbij als uitgangspunt.

ARTIKEL 5. VERPLICHTINGEN CLIËNT

1. Cliënt is verplicht zich te legitimeren op basis van de Zorgverzekeringswet (1 januari 2006) met een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs om vast te kunnen stellen dat BSN en persoon bij elkaar horen.
2. Cliënt is verplicht naar beste weten inlichtingen te verschaffen en medewerking te verlenen ten behoeve van de behandeling.
3. Indien cliënt niet bereid is bepaalde adviezen van de behandelaar te volgen, zal hij dit met hem bespreken, althans hem dit mededelen.
4. Cliënt zal zich op verzoek van de behandelaar identificeren.
5. Wanneer cliënt verhinderd is een afspraak van de behandelaar na te komen, dan zal hij de afspraak tijdig, dat wil zeggen minimaal 24 uur van te voren afzeggen. Afspraken die niet of te laat worden afgezegd, zullen rechtstreeks in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 6. BETALINGSVOORWAARDEN

1. Cliënt is en blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling van de genoten zorg bij De Fysioclub.
2. De declaratie voor verzekerde zorg wordt rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd. Mocht de zorgverzekeraar, om welke reden dan ook, niet overgaan tot (volledige) betaling, dan is de cliënt aan wie de zorg is verleend c.q. de cliënt in wiens opdracht de zorg is verleend gehouden de factuur zelf te betalen.
3. Niet verzekerde zorg wordt rechtstreeks in rekening gebracht bij de cliënt op basis van een factuur.
4. De factuur dient binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het De Fysioclub vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook de wettelijke rente worden gevorderd.
5. Alle met de incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijk kosten, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen maximaal 15% van de openstaande vordering plus rente met een minimum van € 40,- waarvoor geen bewijs geleverd dient te worden.
6. Indien De Fysioclub zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde zorg heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.

Wet en Regelgeving

Legitimeren

Op basis van de Zorgverzekeringswet moeten patiënten zich sinds 1 januari 2006 in ziekenhuizen en poliklinieken kunnen legitimeren met een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Zodra de wet over de invoering van het BSN in de zorg van kracht is en daartoe verplicht, moeten patiënten zich óók legitimeren bij andere zorgverleners, zoals de huisarts of fysiotherapeut, bij indicatieorganen en bij zorgverzekeraars. Patiënten moeten zich identificeren om vast te kunnen stellen dat BSN en persoon bij elkaar horen.

BSN verplicht

Het gebruik van het BSN-nummer (Burgerservicenummer) in de zorg is verplicht. Een uniek persoonlijk nummer voor patiënten is nodig om gegevensuitwisseling in de zorg betrouwbaar te maken. Iedereen in Nederland heeft een BSN. Dit nummer vervangt het sofi nummer (sociaal-fiscaal nummer). Behalve de overheid gaat ook de zorgsector het BSN gebruiken bij het uitwisselen van gegevens met andere zorgaanbieders en in het declaratieverkeer.

WGBO

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg. De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. Zodra een arts een patiënt gaat onderzoeken of behandelen, is sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. Ook medische keuringen vallen onder de WGBO Klik hier voor meer informatie over de WGBO.

Wet gebruik BSN in de zorg

De Eerste Kamer heeft 8 april 2008 ingestemd met de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z). Per 1 juni 2008 gaat deze wet in. Niet iedereen in de zorg kan zomaar gebruik maken van het BSN; alleen zorgaanbieders, verzekeraars en indicatieorganen die bij wet zijn aangewezen. Vanaf 1 juni 2008 mogen zorgaanbieders het BSN gebruiken, een jaar later moet het BSN worden gebruikt. Het BSN maakt in de zorgsector een eind aan de verschillende persoonsnummers die zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars nu nog gebruiken. Invoering van het BSN in de zorg heeft een aantal voordelen:

 • het vermindert het aantal fouten bij het uitwisselen van patiëntgegevens
 • het voorkomt persoonsverwisseling
 • het maakt declareren eenvoudiger
 • het geeft betere bescherming tegen identiteitsfraude
 • het BSN wordt ook gebruikt om op een betrouwbare en veilige manier patiëntgegevens uit te wisselen via het elektronisch patiëntendossier

Niet nagekomen afspraken

Sinds 2008 (Prestatie beschrijving beschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)) zijn wij, genoodzaakt om niet nagekomen afspraken bij de cliënt in te dienen. Deze nota’s worden niet vergoed door de verzekeringsmaatschappijen.

Een afspraak dient minimaal 24 uur vóór het behandel tijdstip afgezegd te worden. Bij gebreke wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Klachtenregeling De Fysioclub

Klachtenregeling Intern

De Fysioclub streeft ernaar om diensten te leveren die aansluiten op de wensen en verwachtingen van de cliënt. Toch kan het gebeuren dat cliënten niet tevreden zijn met hetgeen zij gekregen hebben. Ook in het contact met de hulpverlener of in de organisatie van de zorg kan van alles misgaan. Iedere uiting van ontevredenheid of tekortkomingen van de organisatie moet als een klacht gezien worden. Klachten dienen snel en naar tevredenheid van de klant opgelost te worden. Hierbij is ons motto: ‘Een klacht is een kans om je te verbeteren’.

Melding en registratie

 • Klachten kunnen mondeling, schriftelijk, telefonisch of per e-mail gemeld worden.
 • Klachten kunnen ook anoniem gemeld worden.
 • De cliënt bespreekt zijn klacht met een medewerker van de praktijk. Indien cliënt dit niet wil, kan hij/ zij zich richten tot locatiemanager of de directie. Deze informeert de klachtenfunctionaris.
 • Alle ontvangen klachten worden door de klachtenfunctionaris genoteerd op het (digitale)klachtenformulier. Alle serieuze soorten klachten of ontevredenheden die direct geuit worden, worden eveneens gesignaleerd en geregistreerd op het (digitale)klachtenformulier.
 • Alle klachten worden door de klachtenfunctionaris gemeld aan de locatieverantwoordelijke/ directie.
 • Papieren klachtenformulieren worden gearchiveerd. Digitale registraties worden in het digitale systeem opgeslagen.
Afhandeling
 • De klachtenfunctionaris coördineert de afhandeling van de klachten. De klachtenfunctionaris legt, waar nodig, de klacht voor aan de therapeut of trainer van de cliënt die de klacht heeft geuit. Na dit overleg wordt contact opgenomen met de betreffende cliënt. Als er geen oplossing wordt gevonden gaat de locatiemanager/ de directie in gesprek. Alleen met de cliënt of samen met de medewerker en of de cliënt.
 • De klachtenfunctionaris bepaalt in overleg met de locatiemanager/ de directie en de medewerker de te nemen acties en welke tijd nodig is voor het oplossen van de klacht. De indiener wordt hierover geïnformeerd.
 • De status en de voortgang van de klachten wordt genoteerd op het (digitale) klachtenformulier of en is onderdeel van het directie- en werkoverleg.
 • Wanneer een klacht, m.b.t. fysiotherapie, dusdanig is dat er geen oplossing gegeven kan worden die voor de cliënt bevredigend is, wordt de cliënt doorverwezen naar de klachtencommissie van ‘het KNGF’ of ‘Het Keurmerk’.
 • Op het (digitale) klachtenformulier wordt de communicatie met de cliënt geregistreerd. Wanneer een klacht is afgehandeld, wordt de aard van de oplossing en eventuele kosten van het oplossen van de klacht op het (digitale) klachtenformulier geregistreerd. Afgehandelde klachten worden gearchiveerd.
 • Iedere klacht wordt afgesloten met een tevredenheid controle door de klachtenfunctionaris.

De directie stelt zijn aansprakelijkheidsverzekeraar op de hoogte als:

 • de externe klachtencommissie wordt ingeschakeld;
 • de cliënt vraagt om een schadevergoeding;
 • de klager de praktijk aansprakelijk stelt.

Analyse van klachten

(half)jaarlijks wordt een overzicht gemaakt en besproken in het MT- / directieoverleg en in het Teamoverleg. Elk jaar wordt een analyse besproken in het MT- / directieoverleg.

Waar nodig worden corrigerende – preventieve maatregelen geformuleerd en genomen.

Kwaliteitsjaarverslag

In het kwaliteitsjaarverslag wordt een overzicht opgenomen van de aard en het aantal van de behandelde klachten.

Klachtenregeling Extern( Klachten regeling Extern met betrekking tot de wet WKKGZ)

De wet WKKGZ verplicht zorgaanbieders per 1 januari 2017 intern een laagdrempelige en effectieve regeling te treffen voor het opvangen en behandelen van klachten. Hierbij stellen wij gratis een klachtenfunctionaris ter beschikking. Het KNGF heeft in overeenstemming met Zorgbelang Nederland een Reglement Klachtenregeling Fysiotherapie opgesteld voor onze praktijk. De klachtenfunctionarissen zijn benoemd. Op deze manier beschikken wij over een laagdrempelige, correcte en uniforme klachtenafhandeling. Een goede klachtopvang aan het begin kan geschillen bij een geschillencommissie voorkomen en beperken.

Geschillencommissie

De Fysioclub is per 1 januari 2017 aangesloten bij een door de minister erkende geschillencommissie. Het Reglement Geschillencommissie Fysiotherapie is erkend door VWS. De geschillencommissie kan bindend adviseren en een vergoeding van geleden schade toekennen tot in ieder geval € 25.000,- De geschillencommissie moet binnen een half jaar met een uitspraak komen. In het geschillenreglement nemen we op dat bemiddeling na indiening van het geschil nog een optie is.

Veilig incidenten melden

Binnen een organisatie moeten zorgverleners per 1 juli 2016 op een veilige wijze onzorgvuldigheden en (bijna)incidenten in de zorgverlening kunnen melden. Ook incidenten die niet tot schade hebben geleid of bijna-ongelukken kunnen worden gemeld. De Fysioclub heeft een schriftelijke interne procedure opgesteld, die bescherming biedt aan de melder en de betrokken zorgverlener. Ook hebben we een (digitaal)meldformulier ontwikkeld dat we gebruiken om een (bijna)incident te melden. Het delen en bespreekbaar maken van incidenten heeft ten doel de zorg te verbeteren.

Algemene voorwaarden De Fysioclub – Fitness

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1. De Fysioclub Fitness is onderdeel van De Fysioclub’: natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit betreffende Fitness activiteiten.
2. De ‘Wederpartij’/‘Abonnee’: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot Fitness.
3. De Overeenkomst: Overeenkomst tussen ‘De Fysioclub’ en de ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ ter zake van Fitness.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten betreffende fitness, die tussen ‘De Fysioclub’ en de ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ worden gesloten.

ARTIKEL 3. AANBOD

1. Het aanbod van ‘De Fysioclub’ wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door ‘De Fysioclub’ aangegeven termijn. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.
2. Voordat het aanbod wordt uitgebracht vult de ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ een intakeformulier in dat hem door ‘De Fysioclub’ ter beschikking is gesteld.
3. Het aanbod omvat ten minste:
de vermelding van de mogelijkheid om de fitnessruimte(s) en faciliteiten te bezichtigen;
de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5;
de faciliteiten en begeleiding door een fysiotherapeut waarvan gebruik gemaakt kan worden;
de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
de kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond van artikel 6. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;
op welk moment de kosten mogelijk door ‘De Fysioclub’ op grond van artikel 7 jaarlijks verhoogd kunnen worden;
de wijze van betaling en de betalingstermijn;
– de periode van de overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn, de geldigheidsduur;
– het (huishoudelijk) reglement.
de omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ mogelijk te maken.
5. Het aanbod gaat -schriftelijk of elektronisch -vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.
6. ‘De Fysioclub’ is zonder opgave van redenen gerechtigd een verzoek tot het aangaan van een overeenkomst te weigeren.
7. ‘De Fysioclub’ is te allen tijde gerechtigd de inhoud en naamstelling van De Fysioclub naar eigen inzichten te wijzigen, waarbij de ‘De Fysioclub’ ervoor zorgdraagt dat De Fysioclub ook na de wijzigingen kwalitatief en kwantitatief in een redelijke verhouding zal blijven staan tot de overeenkomst.
8. Tijdens vakantieperiodes kan er door ‘De Fysioclub’ een aangepast rooster worden ingesteld. Deze aangepaste roosters worden door ‘De Fysioclub’ uiterlijk 2 weken voor ingang bekend gemaakt.

ARTIKEL 4. DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod. De overeenkomst is strikt persoonlijk.

ARTIKEL 5. BEDENKTIJD

1. Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de overeenkomst, heeft de ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat de ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ eerder gebruik maakt van De Fysioclub.

ARTIKEL 6. DUUR EN BEËINDIGING

1. Een doorlopend maandabonnement: Voorwaarden om voor het doorlopende maandabonnement in aanmerking te komen is dat dit abonnement per automatische incasso betaald dient te worden. Deze overeenkomst wordt na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd voortgezet.
2. Wanneer niet per automatische incasso betaald wordt, krijgt het abonnement een vaste looptijd van 3 maanden. Betaling per factuur geschiedt direct aan het begin van het abonnement waarbij het abonnementsgeld voor de gehele abonnementsperiode in één keer betaald dient te worden. Hiervan krijgt de 'wederpartij/abonnee’ dus ook maar één factuur.
3. De overeenkomst zoals in lid 1 beschreven dient schriftelijk of digitaal te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
4. De overeenkomst zoals in lid 3 beschreven loopt automatisch af na 3 maanden. Er moet een nieuwe overeenkomst worden aangegaan wanneer doorgegaan wordt met sporten bij De Fysioclub.
5. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3 bestaat er voor de ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ een bevriezing mogelijkheid. Als de ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de De Fysioclub activiteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht.
6. Tussentijdse opzegging door ‘De Fysioclub’ is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:
de ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt .
de ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ zich onrechtmatig heeft gedragen jegens ‘De Fysioclub’ of jegens een contractant van ‘De Fysioclub’. Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen gevorderd en aangevuld met de kosten voor de door ‘De Fysioclub’ aantoonbaar geleden schade.
5. Indien ‘De Fysioclub’ zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door ‘De Fysioclub’ mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het resterende abonnementsgeld wordt in dat geval terugbetaald.

ARTIKEL 7. PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN

1. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
2. Eventuele prijsverhogingen worden door ‘De Fysioclub’ 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald.
4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 2 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst dan bestaat er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 3.

ARTIKEL 8. VERPLICHTINGEN DE FYSIOCLUB

1.‘De Fysioclub’ staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de overeenkomst.
2. ‘De Fysioclub’ onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
3. ‘De Fysioclub’ staat ervoor in dat de trainers over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
4. ‘De Fysioclub’ zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
5. ‘De Fysioclub’ treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van de ‘Wederpartij’/‘Abonnee’.

ARTIKEL 9. VERPLICHTINGEN VAN DE ‘WEDERPARTIJ’/‘ABONNEE’

1. De ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ houdt zich aan de door ‘De Fysioclub’ gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.
2. De ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ dient een medische contra-indicatie voor De Fysioclub te melden aan ‘De Fysioclub’.
3. De ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ dient de aanwijzingen van ‘De Fysioclub’ c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ niet bekend is. Indien de ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten dan dient hij dit aan ‘De Fysioclub’ kenbaar te maken, zodat ‘De Fysioclub’ uitleg kan geven.
4. Het is de ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen is.
5. Het is de ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ niet toegestaan te roken in de door ‘De Fysioclub’ beschikbaar gestelde (fitness)ruimtes.
6. De ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan ‘De Fysioclub’ mede te delen.

ARTIKEL 10. TUSSENTIJDSE WIJZIGINGEN

1. ‘De Fysioclub’ kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en openingstijden. ‘De Fysioclub’ zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.
2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ heeft de ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald.

ARTIKEL 11. EIGENDOMSBEHOUD

1. Het is de ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘De Fysioclub, rechten en/of plichten die aan de overeenkomst zijn verbonden, over te dragen aan een derde.
2. ‘De Fysioclub’ kan de rechten en/of verplichtingen ontleent aan de overeenkomst aan een derde overdragen. Indien zich een dergelijke situatie voordoet, is de ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ gerechtigd de overeenkomst schriftelijk of per e-mail met onmiddellijke ingang op te zeggen.

ARTIKEL 12. BETALING

1. Er zijn 2 betalingsmogelijkheden: Betaling met automatische incasso of betalen per factuur. Bij automatische incasso is betaling per maand mogelijk. De betaling wordt automatisch afgeschreven in de eerste week van iedere maand, waarbij vooruit betaald wordt voor de komende maand. Betaling per factuur geschiedt direct aan het begin van het abonnement waarbij het abonnementsgeld voor de gehele abonnementsperiode in één keer betaald dient te worden. Hiervan krijgt de 'wederpartij/abonnee’ dus ook maar één factuur.
2. Bij niet tijdige betaling is de ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door ‘De Fysioclub’ schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is ‘De Fysioclub’ gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is ‘De Fysioclub’ bevoegd om de ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.
4. Indien de ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is ‘De Fysioclub’ bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

1. ‘De Fysioclub’ is tegenover de ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van ‘De Fysioclub’ komt. ‘De Fysioclub’ is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover ‘De Fysioclub’ maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen.
2. ‘De Fysioclub’ zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid van ‘De Fysioclub’ is beperkt tot het bedrag waarvoor ‘De Fysioclub’ aanspraak kan maken op een uitkering van de verzekeringsmaatschappij in voorkomend geval.
3. De ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ is tegenover ‘De Fysioclub’ aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ komt.

ARTIKEL 14. KLACHTEN

1. ‘De Fysioclub’ beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.
2. De ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen twee maanden nadat de ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ de gebreken heeft geconstateerd – bij ‘De Fysioclub’ in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.
3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ zijn rechten terzake verliest.
4. ‘De Fysioclub’ beantwoordt de door de ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken -gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt ‘De Fysioclub’ per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten

ARTIKEL 15. TOEPASSELIJK RECHT

Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

Huishoudelijk reglement De Fysioclub – Fitness

 1. Deelnemers van De Fysioclub worden geacht te sporten in sportkleding.
 2. Deelnemers van De Fysioclub dienen altijd een handdoek mee te brengen en deze te hanteren gedurende het gebruik van apparatuur van De Fysioclub.
 3. Transpiratievocht dient verwijderd te worden met de handdoek en de daarvoor bestemde reinigingsmiddelen.
 4. Sporten in de oefenzaal mag alleen met schoon schoeisel en schoenen die geen strepen op de vloer afgeven.
 5. Omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen in een prettige omgeving kan bewegen, hechten wij veel waarde aan goede persoonlijke hygiëne. Sport daarom in schone kleding en zorg dat uw persoonlijke hygiëne verzorgt is.
 6. Deelnemers van De Fysioclub dienen voorafgaand aan de training te wachten in de wachtruimte alvorens zij geroepen worden door de trainer. Het is dus niet toegestaan voorafgaand aan de training op eigen initiatief de zaal te betreden.
 7. Het is verboden te roken op alle locaties van De Fysioclub of in de oefenzaal.
 8. Het is niet toegestaan te eten in de oefenzaal van De Fysioclub.
 9. Het is toegestaan te drinken in de oefenzaal. Gebruik hiervoor altijd een bidon of een flesje dat afgesloten kan worden met een dop.
 10. Het gebruik van een mobiele telefoon in de oefenzaal is verboden, tenzij deze gebruikt wordt voor trainingsdoeleinden.
 11. Waardevolle spullen kunnen worden opgeborgen in de daarvoor bestemde kluisjes bij de kleedkamers. De Fysioclub is niet aansprakelijk voor kwijtgeraakte spullen.
 12. Gebruikte trainingsmaterialen dienen na gebruik opgeruimd te worden.
 13. Deelnemers melden bijzonderheden die van invloed kunnen zijn op de sportprestaties of gezondheid altijd voorafgaand aan de training aan de coach.
 14. Deelnemers melden zich altijd af wanneer ze verhinderd zijn voor een training. Afmelden kan telefonisch, per email of whatsApp en dient uiterlijk 24 uur voor aanvang de training te geschieden.
 15. Trainingen kunnen alleen verplaatst worden wanneer er een afmelding is geweest ten minste 24 uur van tevoren en worden binnen 7 dagen van de oorspronkelijke training ingehaald.
 16. Trainingen die gemist worden door vakantie kunnen niet worden ingehaald buiten de 7 dagen van de oorspronkelijke training.
 17. Het is niet toegestaan om zonder overleg en goedkeuring op andere trainingstijden te sporten dan op de momenten die zijn afgesproken met De Fysioclub.