Algemene voorwaarden De Fysioclub – Fysiotherapie

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1. Behandelaar: degene die de hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg biedt aan de cliënt op grond van een behandelovereenkomst;
2. Behandelovereenkomst: de overeenkomst tussen de cliënt en De Fysioclub met betrekking tot de te leveren hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg;
3. Cliënt: degene die op grond van een behandelovereenkomst hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg ontvangt;
4. Bevestiging behandelovereenkomst: document waarin de cliënt vragen beantwoordt met betrekking tot zijn/haar persoonlijke situatie, fysieke gesteldheid en persoonlijke doelen met betrekking tot de behandeling alsmede met betrekking tot de evaluatie en de rapportage tijdens en na afloop van de behandeling;
5. Behandelprogramma: een op de cliënt gericht behandelplan dat als doel heeft verlichting of oplossing van klachten;
6. De Fysioclub, gebruiker van deze algemene voorwaarden

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten.
2. Alle cliënten ontvangen een exemplaar van deze algemene voorwaarden bij de eerste afspraakbevestiging per email. In deze mail zal de cliënt op de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden worden gewezen.
3. De Fysioclub is gerechtigd, indien daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Deze wijzigingen worden van te voren per mail aangekondigd, uiterlijk één maand voor de beoogde ingangsdatum.

ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING BEHANDELOVEREENKOMST

1. De behandelaar zal met een cliënt, die de wens te kennen heeft gegeven hulp en/of advies te willen ontvangen op het gebied van de gezondheidszorg, een daarop gerichte behandelovereenkomst aangaan.
2. Kan de behandelaar deze in lid 1 bedoelde behandelovereenkomst niet aangaan dan zal hij de cliënt de reden uiteenzetten en de cliënt adviseren bij het vinden van andere passende zorg.
3. Van de behandelovereenkomst maakt deel uit de bevestiging behandelovereenkomst en het behandelprogramma alsmede deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 4. VERPLICHTINGEN BEHANDELAAR

1. De behandelaar handelt voor de uitvoering van deze overeenkomst conform afdeling 7.7.5 BW (de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling) en de voor zijn/haar beroepsgroep geldende voorschriften, modelregelingen en/of protocollen.
2. De behandelaar is verplicht cliënt te informeren over het voorgenomen onderzoek en/of de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en de gezondheidstoestand van de cliënt, tenzij cliënt heeft aangegeven geen inlichtingen te willen ontvangen.
3. De behandelaar houdt een dossier bij met betrekking tot de behandeling van cliënt.
4. De behandelaar is verplicht geheimhouding te betrachten ten aanzien van de behandeling van de cliënt, tenzij de cliënt toestemming heeft gegeven voor de verstrekking van informatie, geheimhouding in strijd is met een wettelijke plicht of geheimhouding in redelijkheid niet van de behandelaar kan worden gevergd.
5. De behandelaar neemt bij zijn/haar werkzaamheden de eisen in acht die volgens de algemeen aanvaarde standaard aan een behandelaar op grond van zijn beroep en rekening houdend met zijn individuele deskundigheid redelijkerwijs mogen worden gesteld. De door de beroepsorganisatie opgestelde gedragsregels, richtlijnen en algemene kwaliteitscriteria gelden daarbij als uitgangspunt.

ARTIKEL 5. VERPLICHTINGEN CLIËNT

1. Cliënt is verplicht zich te legitimeren op basis van de Zorgverzekeringswet (1 januari 2006) met een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs om vast te kunnen stellen dat BSN en persoon bij elkaar horen.
2. Cliënt is verplicht naar beste weten inlichtingen te verschaffen en medewerking te verlenen ten behoeve van de behandeling.
3. Indien cliënt niet bereid is bepaalde adviezen van de behandelaar te volgen, zal hij dit met hem bespreken, althans hem dit mededelen.
4. Cliënt zal zich op verzoek van de behandelaar identificeren.
5. Wanneer cliënt verhinderd is een afspraak van de behandelaar na te komen, dan zal hij de afspraak tijdig, dat wil zeggen minimaal 24 uur van te voren afzeggen. Afspraken die niet of te laat worden afgezegd, zullen rechtstreeks in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 6. BETALINGSVOORWAARDEN

1. Cliënt is en blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling van de genoten zorg bij De Fysioclub.
2. De declaratie voor verzekerde zorg wordt rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd. Mocht de zorgverzekeraar, om welke reden dan ook, niet overgaan tot (volledige) betaling, dan is de cliënt aan wie de zorg is verleend c.q. de cliënt in wiens opdracht de zorg is verleend gehouden de factuur zelf te betalen.
3. Niet verzekerde zorg wordt rechtstreeks in rekening gebracht bij de cliënt op basis van een factuur.
4. De factuur dient binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het De Fysioclub vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook de wettelijke rente worden gevorderd.
5. Alle met de incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijk kosten, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen maximaal 15% van de openstaande vordering plus rente met een minimum van € 40,- waarvoor geen bewijs geleverd dient te worden.
6. Indien De Fysioclub zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde zorg heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.

Wet en Regelgeving

Legitimeren

Op basis van de Zorgverzekeringswet moeten patiënten zich sinds 1 januari 2006 in ziekenhuizen en poliklinieken kunnen legitimeren met een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Zodra de wet over de invoering van het BSN in de zorg van kracht is en daartoe verplicht, moeten patiënten zich óók legitimeren bij andere zorgverleners, zoals de huisarts of fysiotherapeut, bij indicatieorganen en bij zorgverzekeraars. Patiënten moeten zich identificeren om vast te kunnen stellen dat BSN en persoon bij elkaar horen.

BSN verplicht

Het gebruik van het BSN-nummer (Burgerservicenummer) in de zorg is verplicht. Een uniek persoonlijk nummer voor patiënten is nodig om gegevensuitwisseling in de zorg betrouwbaar te maken. Iedereen in Nederland heeft een BSN. Dit nummer vervangt het sofi nummer (sociaal-fiscaal nummer). Behalve de overheid gaat ook de zorgsector het BSN gebruiken bij het uitwisselen van gegevens met andere zorgaanbieders en in het declaratieverkeer.

WGBO

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg. De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. Zodra een arts een patiënt gaat onderzoeken of behandelen, is sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. Ook medische keuringen vallen onder de WGBO Klik hier voor meer informatie over de WGBO.

Wet gebruik BSN in de zorg

De Eerste Kamer heeft 8 april 2008 ingestemd met de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z). Per 1 juni 2008 gaat deze wet in. Niet iedereen in de zorg kan zomaar gebruik maken van het BSN; alleen zorgaanbieders, verzekeraars en indicatieorganen die bij wet zijn aangewezen. Vanaf 1 juni 2008 mogen zorgaanbieders het BSN gebruiken, een jaar later moet het BSN worden gebruikt. Het BSN maakt in de zorgsector een eind aan de verschillende persoonsnummers die zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars nu nog gebruiken. Invoering van het BSN in de zorg heeft een aantal voordelen:

 • het vermindert het aantal fouten bij het uitwisselen van patiëntgegevens
 • het voorkomt persoonsverwisseling
 • het maakt declareren eenvoudiger
 • het geeft betere bescherming tegen identiteitsfraude
 • het BSN wordt ook gebruikt om op een betrouwbare en veilige manier patiëntgegevens uit te wisselen via het elektronisch patiëntendossier

Niet nagekomen afspraken

Sinds 2008 (Prestatie beschrijving beschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)) zijn wij, genoodzaakt om niet nagekomen afspraken bij de cliënt in te dienen. Deze nota’s worden niet vergoed door de verzekeringsmaatschappijen.

Een afspraak dient minimaal 24 uur vóór het behandel tijdstip afgezegd te worden. Bij gebreke wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Klachtenregeling De Fysioclub

Klachtenregeling Intern

De Fysioclub streeft ernaar om diensten te leveren die aansluiten op de wensen en verwachtingen van de cliënt. Toch kan het gebeuren dat cliënten niet tevreden zijn met hetgeen zij gekregen hebben. Ook in het contact met de hulpverlener of in de organisatie van de zorg kan van alles misgaan. Iedere uiting van ontevredenheid of tekortkomingen van de organisatie moet als een klacht gezien worden. Klachten dienen snel en naar tevredenheid van de klant opgelost te worden. Hierbij is ons motto: ‘Een klacht is een kans om je te verbeteren’.

Melding en registratie

 • Klachten kunnen mondeling, schriftelijk, telefonisch of per e-mail gemeld worden.
 • Klachten kunnen ook anoniem gemeld worden.
 • De cliënt bespreekt zijn klacht met een medewerker van de praktijk. Indien cliënt dit niet wil, kan hij/ zij zich richten tot locatiemanager of de directie. Deze informeert de klachtenfunctionaris.
 • Alle ontvangen klachten worden door de klachtenfunctionaris genoteerd op het (digitale)klachtenformulier. Alle serieuze soorten klachten of ontevredenheden die direct geuit worden, worden eveneens gesignaleerd en geregistreerd op het (digitale)klachtenformulier.
 • Alle klachten worden door de klachtenfunctionaris gemeld aan de locatieverantwoordelijke/ directie.
 • Papieren klachtenformulieren worden gearchiveerd. Digitale registraties worden in het digitale systeem opgeslagen.
Afhandeling
 • De klachtenfunctionaris coördineert de afhandeling van de klachten. De klachtenfunctionaris legt, waar nodig, de klacht voor aan de therapeut of trainer van de cliënt die de klacht heeft geuit. Na dit overleg wordt contact opgenomen met de betreffende cliënt. Als er geen oplossing wordt gevonden gaat de locatiemanager/ de directie in gesprek. Alleen met de cliënt of samen met de medewerker en of de cliënt.
 • De klachtenfunctionaris bepaalt in overleg met de locatiemanager/ de directie en de medewerker de te nemen acties en welke tijd nodig is voor het oplossen van de klacht. De indiener wordt hierover geïnformeerd.
 • De status en de voortgang van de klachten wordt genoteerd op het (digitale) klachtenformulier of en is onderdeel van het directie- en werkoverleg.
 • Wanneer een klacht, m.b.t. fysiotherapie, dusdanig is dat er geen oplossing gegeven kan worden die voor de cliënt bevredigend is, wordt de cliënt doorverwezen naar de klachtencommissie van ‘het KNGF’ of ‘Het Keurmerk’.
 • Op het (digitale) klachtenformulier wordt de communicatie met de cliënt geregistreerd. Wanneer een klacht is afgehandeld, wordt de aard van de oplossing en eventuele kosten van het oplossen van de klacht op het (digitale) klachtenformulier geregistreerd. Afgehandelde klachten worden gearchiveerd.
 • Iedere klacht wordt afgesloten met een tevredenheid controle door de klachtenfunctionaris.

De directie stelt zijn aansprakelijkheidsverzekeraar op de hoogte als:

 • de externe klachtencommissie wordt ingeschakeld;
 • de cliënt vraagt om een schadevergoeding;
 • de klager de praktijk aansprakelijk stelt.

Analyse van klachten

(half)jaarlijks wordt een overzicht gemaakt en besproken in het MT- / directieoverleg en in het Teamoverleg. Elk jaar wordt een analyse besproken in het MT- / directieoverleg.

Waar nodig worden corrigerende – preventieve maatregelen geformuleerd en genomen.

Kwaliteitsjaarverslag

In het kwaliteitsjaarverslag wordt een overzicht opgenomen van de aard en het aantal van de behandelde klachten.

Klachtenregeling Extern( Klachten regeling Extern met betrekking tot de wet WKKGZ)

De wet WKKGZ verplicht zorgaanbieders per 1 januari 2017 intern een laagdrempelige en effectieve regeling te treffen voor het opvangen en behandelen van klachten. Hierbij stellen wij gratis een klachtenfunctionaris ter beschikking. Het KNGF heeft in overeenstemming met Zorgbelang Nederland een Reglement Klachtenregeling Fysiotherapie opgesteld voor onze praktijk. De klachtenfunctionarissen zijn benoemd. Op deze manier beschikken wij over een laagdrempelige, correcte en uniforme klachtenafhandeling. Een goede klachtopvang aan het begin kan geschillen bij een geschillencommissie voorkomen en beperken.

Geschillencommissie

De Fysioclub is per 1 januari 2017 aangesloten bij een door de minister erkende geschillencommissie. Het Reglement Geschillencommissie Fysiotherapie is erkend door VWS. De geschillencommissie kan bindend adviseren en een vergoeding van geleden schade toekennen tot in ieder geval € 25.000,- De geschillencommissie moet binnen een half jaar met een uitspraak komen. In het geschillenreglement nemen we op dat bemiddeling na indiening van het geschil nog een optie is.

Veilig incidenten melden

Binnen een organisatie moeten zorgverleners per 1 juli 2016 op een veilige wijze onzorgvuldigheden en (bijna)incidenten in de zorgverlening kunnen melden. Ook incidenten die niet tot schade hebben geleid of bijna-ongelukken kunnen worden gemeld. De Fysioclub heeft een schriftelijke interne procedure opgesteld, die bescherming biedt aan de melder en de betrokken zorgverlener. Ook hebben we een (digitaal)meldformulier ontwikkeld dat we gebruiken om een (bijna)incident te melden. Het delen en bespreekbaar maken van incidenten heeft ten doel de zorg te verbeteren.

Algemene voorwaarden lidmaatschappen JVDI Fitness B.V.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
a. Lidmaatschap: de overeenkomst voor bepaalde tijd waarbij het recht wordt toegekend aan de wederpartij (zijnde het lid) tot gebruik van de Faciliteiten en de begeleiding van/door JVDI behorende bij de betreffende abonnementsvorm gedurende de openingstijden van JVDI; Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en is niet overdraagbaar;
b. Abonnementsvorm: het soort abonnement, te weten voor 1 maal per week, 2 maal per week of onbeperkt, gedurende een bepaalde periode, te weten 1 maand, (zijnde de abonnementsperiode);
c. Lid: degene die op grond van een lidmaatschap gebruik mag maken van de Faciliteiten en begeleiding van/door JVDI;
d. Intake-procedure: het vaststellen van de Fysieke gesteldheid en persoonlijke
doelen van de cliënt ten behoeve van het opstellen van het individuele trainingsprogramma;
e. Huisreglement het reglement waarin de huisregels van JVDI bekend zijn gemaakt;
f. JVDI: JVDI Fitness B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 63110830 en gevestigd aan de Fabriekstraat 24, te Deurne.

Artikel 2.Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze lidmaatschappen alsmede aanbiedingen en offertes daartoe.
2. Alle leden ontvangen een exemplaar van deze algemene voorwaarden bij inschrijving. Leden worden geacht deze algemene voorwaarden voor ondertekening te hebben doorgelezen en verklaren middels ondertekening van het inschrijfformulier de algemene voorwaarden en het Huisreglement zonder voorbehoud te accepteren.
3. JVDI is gerechtigd, indien daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden en/of het Huisreglement te wijzigen en/ of aan te vullen. Deze wijzigingen worden van te voren aangekondigd per mail en door middel van affiches, die in het trainingscentrum worden opgehangen, uiterlijk één maand voorde beoogde ingangsdatum van de wijzigingen.

Artikel 3. Kosten en betalingen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze lidmaatschappen alsmede aanbiedingen en offertes daartoe.
2. Alle leden ontvangen een exemplaar van deze algemene voorwaarden bij inschrijving. Leden worden geacht deze algemene voorwaarden voor ondertekening te hebben doorgelezen en verklaren middels ondertekening van het inschrijfformulier de algemene voorwaarden en het Huisreglement zonder voorbehoud te accepteren.
3. JVDI is gerechtigd, indien daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden en/of het Huisreglement te wijzigen en/ of aan te vullen. Deze wijzigingen worden van te voren aangekondigd per mail en door middel van affiches, die in het trainingscentrum worden opgehangen, uiterlijk één maand voorde beoogde ingangsdatum van de wijzigingen.

Artikel 4. Duur van het lidmaatschap, automatische verlenging en opzegging

1. Het lidmaatschap van JVDI geldt voor bepaalde tijd. Alle abonnementen worden automatisch verlengd aan het einde van de abonnementsperiode tegen de dan geldende tarieven en voor onbepaalde tijd, waarbij het lidmaatschap schriftelijk kan worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van één maand.
2. Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen geschieden door middel van een schriftelijke opzegging via jvdi@fysioclub.nl. Een tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap voor bepaalde tijd door het lid of restitutie van de betaalde lidmaatschapsgelden is niet mogelijk.
3. Bij een (langdurige) blessure kan op verzoek van het lid overeengekomen worden dat er geen gebruik wordt gemaakt van de Faciliteiten, mits er een verklaring van een specialist kan worden overgelegd. Opschorting van het gebruik leidt niet tot opschorting van de betalingsverplichting van het lid, in die zin dat het lid gedurende de opschorting het lidmaatschapsgeld verschuldigd blijft na afloop van het abonnement, bij inhaling van het gebruik niet opnieuw hoeft te betalen. Aan het einde van het abonnement en voor verlenging van het abonnement kan de deelnemer dan alsnog een van deze mogelijkheid kan het lid gebruik maken tot twee jaar na afloop van de abonnementsperiode.
4. Het aantal bezoeken per week dat bij een bepaalde abonnementsvorm hoort, dient binnen de betreffende week plaats te vinden. Eventueel niet gebruikte lessen kunnen tot maximaal drie weken na de betreffende week ingehaald worden. leder lid mag per kalenderjaar 28 dagen vakantie opnemen. Het lid­ maatschap wordt op verzoek voor de periode van uw vakantie gedeactiveerd. Vakantie dient schriftelijk of via het vakantie/absentieformulier (te verkrijgen bij onze medewerkers) van tevoren te worden aangegeven.
5. Gedurende de abonnementsperiode kan een lid kiezen voor een andere abonnementsvorm, mits 1 maand van te voren doorgegeven.
6. JVDI behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen het lidmaatschap, ongeacht het soort lidmaatschap voor opzegging te beëindigen in één van onderstaande gevallen;
– zonder waarschuwing vooraf, indien een lid de algemene voorwaarden of het Huisreglement van JVDI ernstig en/of herhaaldelijk schendt, dan wel zich naar het oordeel van de directie misdraagt. Hierbij volgt geen restitutie van betaalde lidmaatschapsgelden.
– meteen schriftelijke waarschuwing vooraf, indien betalingen voortkomend uit het lidmaatschap 30 dagen na vervaldatum nog niet zijn voldaan.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

1. JVDI aanvaardt Jegens het lid geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van handelen of nalaten van JVDI en/of haar medewerkers voortvloeiende uit het lidmaatschap, behoudens en voor zover de door JVDI afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op schadevergoeding erkent. De aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
2. Het lid vrijwaart JVDI voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade die de betreffende derde heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid inde accommodatie van JVDI ten gevolge van handelen of nalatigheid van het lid.
3. JVDI en/of één van haar werknemers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van het lid als gevolg van diefstal, beschadiging en/of het teniet gaan van goederen van het lid gebruikt dan wel opgeslagen in de door de JVDI in gebruik gegeven ruimtes.
4. In geval van calamiteiten of andere niet aan JVDI toe te rekenen oorzaken, waardoor aan de beschikbaarstelling van accommodatie niet kan worden voldaan, kan geen schadeloosstelling worden geëist. De abonnementsduur van het lidmaatschap zal in dat geval verlengd worden met het aantal dagen dat de accommodatie niet beschikbaar was.

Artikel 6. Openingstijden

1. JVDI is geopend voor lidmaatschappen conform het vooraf gepubliceerde lesrooster.
2. leder lid kan zich via de app of zuil aanmelden voor het betreffende lesuur.
3. JVDI is gesloten op officiële feestdagen. JVDI behoudt zich het recht voor het lesrooster aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakanties of andere haar moverende redenen. Een en ander wordt vroegtijdig kenbaar gemaakt.

Artikel 7. Klachtenregeling

JVDI is een organisatie in ontwikkeling. Dat betekent dat wij voortdurend bezig zijn de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening te verbeteren. Wij proberen onze diensten zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen en behoeften van onze cliënten. Bovendien willen wij graag dat de zorg of hulp die onze medewerkers verlenen op een professionele en verantwoorde wijze plaatsvindt. Het kan desondanks gebeuren dat u niet tevreden bent over en/of suggesties heeft hoe het beter kan. Wij staan open voor uw opmerking of klacht en willen graag met u bespreken hoe we tot een passende oplossing kunnen komen. U kunt allereerst uw klacht bespreken met uw begeleidende trainer. Wanneer u er samen niet uitkomt of als u uw opmerkingen liever schriftelijk indient, kunt u hiervoor een klachtenformulier gebruiken. Dit kunt u opvragen bij onze administratie of een van onze trainers. Vervolgens zal een leidinggevendecontact met u opnemen.

Artikel 8. Conversiebepaling

Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overgebleven bepalingen volledig in stand, terwijl partijen voorts voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht wensen te worden te hebben overeengekomen datgene wat wettelijk geoorloofd is en de strekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt.

Artikel 9. Privacyverklaring

JVDI Fitness B.V. vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig ver­ werkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij JVDI Fitness B.V. veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Meer informatie hierover kunt u lezen in onze privacyverklaring. Hierin hebben wij voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden we ze gebruiken, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Voor de volledige privacyverklaring zie de algemene privacyverklaring.

Huishoudelijk reglement De Fysioclub – Fitness

 1. Deelnemers van De Fysioclub worden geacht te sporten in sportkleding.
 2. Deelnemers van De Fysioclub dienen altijd een handdoek mee te brengen en deze te hanteren gedurende het gebruik van apparatuur van De Fysioclub.
 3. Transpiratievocht dient verwijderd te worden met de handdoek en de daarvoor bestemde reinigingsmiddelen.
 4. Sporten in de oefenzaal mag alleen met schoon schoeisel en schoenen die geen strepen op de vloer afgeven.
 5. Omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen in een prettige omgeving kan bewegen, hechten wij veel waarde aan goede persoonlijke hygiëne. Sport daarom in schone kleding en zorg dat uw persoonlijke hygiëne verzorgt is.
 6. Deelnemers van De Fysioclub dienen voorafgaand aan de training te wachten in de wachtruimte alvorens zij geroepen worden door de trainer. Het is dus niet toegestaan voorafgaand aan de training op eigen initiatief de zaal te betreden.
 7. Het is verboden te roken op alle locaties van De Fysioclub of in de oefenzaal.
 8. Het is niet toegestaan te eten in de oefenzaal van De Fysioclub.
 9. Het is toegestaan te drinken in de oefenzaal. Gebruik hiervoor altijd een bidon of een flesje dat afgesloten kan worden met een dop.
 10. Het gebruik van een mobiele telefoon in de oefenzaal is verboden, tenzij deze gebruikt wordt voor trainingsdoeleinden.
 11. Waardevolle spullen kunnen worden opgeborgen in de daarvoor bestemde kluisjes bij de kleedkamers. De Fysioclub is niet aansprakelijk voor kwijtgeraakte spullen.
 12. Gebruikte trainingsmaterialen dienen na gebruik opgeruimd te worden.
 13. Deelnemers melden bijzonderheden die van invloed kunnen zijn op de sportprestaties of gezondheid altijd voorafgaand aan de training aan de coach.
 14. Het is niet toegestaan om zonder overleg en goedkeuring op andere trainingstijden te sporten dan op de momenten die zijn afgesproken met De Fysioclub.