Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden De Fysioclub

BSN verplicht

Het gebruik van het BSN-nummer (burgerservicenummer) in de zorg is verplicht.

Een uniek persoonlijk nummer voor patiënten is nodig om gegevensuitwisseling in de zorg betrouwbaar te maken.

Iedereen in Nederland heeft een BSN. Dit nummer vervangt het sofinummer (sociaal-fiscaal nummer). Behalve de overheid gaat ook de zorgsector het BSN gebruiken bij het uitwisselen van gegevens met andere zorgaanbieders en in het declaratieverkeer.

Wet gebruik BSN in de zorg

De Eerste Kamer heeft 8 april 2008 ingestemd met de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z). Per 1 juni 2008 gaat deze wet in. Niet iedereen in de zorg kan zomaar gebruik maken van het BSN; alleen zorgaanbieders, verzekeraars en indicatieorganen die bij wet zijn aangewezen. Vanaf 1 juni 2008 mogen zorgaanbieders het BSN gebruiken, een jaar later moet het BSN worden gebruikt.

Het BSN maakt in de zorgsector een eind aan de verschillende persoonsnummers die zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars nu nog gebruiken. Invoering van het BSN in de zorg heeft een aantal voordelen:

 • het vermindert het aantal fouten bij het uitwisselen van patiëntgegevens
 • het voorkomt persoonsverwisseling
 • het maakt declareren eenvoudiger
 • het geeft betere bescherming tegen identiteitsfraude.

Het BSN wordt ook gebruikt om op een betrouwbare en veilige manier patiëntgegevens uit te wisselen via het elektronisch patiëntendossier.

Legitimeren

Op basis van de Zorgverzekeringswet moeten patiënten zich sinds 1 januari 2006 in ziekenhuizen en poliklinieken kunnen legitimeren met een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Zodra de wet over de invoering van het BSN in de zorg van kracht is en daartoe verplicht, moeten patiënten zich óók legitimeren bij andere zorgverleners, zoals de huisarts of fysiotherapeut, bij indicatieorganen en bij zorgverzekeraars. Patiënten moeten zich identificeren om vast te kunnen stellen dat BSN en persoon bij elkaar horen.

WGBO

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg. De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. Zodra een arts een patiënt gaat onderzoeken of behandelen, is sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. Ook medische keuringen vallen onder de WGBO

Gegevens in Landelijke Database Fysiotherapie

Wilt u mee werken aan de verbetering van de fysiotherapeutische zorg? Dan kunt u uw fysiotherapeut toestemming gegeven om gegevens die betrekking hebben op u en uw behandeling beschikbaar te stellen voor het gebruik in het kader van de Landelijke Database Fysiotherapie van het Koninklijk Nederlandse Genootschap Fysiotherapie (KNGF). Daarmee helpt u direct mee aan constante verbetering van fysiotherapeutische zorg.

Met ingang van 1 januari 2016 moet u expliciet toestemming geven voor het uitwisselen van uw gegevens vanuit het EPD naar de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Hiervoor geldt het zogenaamde Opt-In principe. Deze maatregel is genomen in verband met de aanscherping van de privacywetgeving. Uw EPD-systeem is hierop al voorbereid. Wat betekent het voor u in de praktijk? We zetten alles voor u op een rijtje:

 • De fysiotherapeut heeft de wettelijke plicht om u om toestemming te vragen of uw gegevens geanonimiseerd aangeleverd mogen worden in de Landelijke Database Fysiotherapie.
 • U moet expliciet toestemming geven voor de gegevensuitwisseling. Dit is het principe van Opt-In, waarbij het initiatief voor het toestemming vragen bij de fysiotherapeut ligt.
 • Als u toestemming geeft, wordt de Opt-in functie aangevinkt in uw EPD.
 • Alleen als de Opt-In functie is aangevinkt, worden de gegevens automatisch doorgestuurd naar de LDF.
 • U kunt op ieder moment uw toestemming weer kan intrekken.

Voor meer informatie omtrent dit onderwerp kunt u ook kijken op de pagina van Het Landelijke Database Fysiotherapie

Betalingsvoorwaarden

 • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en De Fysioclub.
 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen bij u in rekening worden gebracht.
 • Bij inschrijving via onze website verleent u De Fysioclub automatisch een machtiging voor het incasseren van de factuur (mocht u namelijk niet of niet voldoende voor fysiotherapie zijn verzekerd dan ontvangt u de factuur thuis). Deze incasso zal plaatsvinden rond de 15de van de maand waarin de factuur wordt uitgegeven. U heeft na opmaak van de factuur nog 14 dagen de tijd om te reclameren voordat de incasso daadwerkelijk plaatsvindt.
 • Bij het niet kunnen incasseren van de factuur staat het De Fysioclub vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook de wettelijke rente worden gevorderd.
 • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

No-show

Sinds 2008 (Prestatiebeschrijvingbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)) moeten wij en andere zorgverleners, in opdracht van de verzekeringsmaatschappijen, deze nota’s bij u indienen en worden deze niet vergoed door de verzekeringsmaatschappijen. Over deze gang van zaken hebben we u op verschillende manieren geïnformeerd, zowel aan het begin van de behandelovereenkomst als gedurende de behandelovereenkomst (zie onze website, welkomstbrief/mail, informatie wachtruimte, informatie op afsprakenkaartje, enzovoort). Kort gezegd houdt dit deel van de overeenkomst in dat u een afspraak minimaal 24 uur vóór het behandeltijdstip dient af te zeggen, bij gebreke waarvan de voor u gereserveerde tijd in rekening wordt gebracht, alsof u behandeld bent. De reden hiervoor willen u graag nog nader toelichten. Als u een afspraak afbelt 24 uur van tevoren dan is er een reële kans dat wij iemand anders in uw plaats kunnen inplannen. Als u binnen 24 uur afbelt zullen we er óók alles aan doen om die vrij gekomen plek op te vullen, maar de kans bestaat dat dit niet gaat lukken. Op het moment dat we deze vrij gekomen plek niet kunnen opvullen, lopen gedurende de tijd die we voor u hebben gereserveerd onze kosten gewoon door (loonkosten, huur, licht, enz). Nu zou u kunnen denken dat er een soort ‘risico toeslag’ op het tarief zit, dat voorziet in dit soort situaties en dat we daarmee bovenstaande kosten kunnen dekken. Helaas is ons tarief zo uitgeknepen dat we die onvoorziene kosten niet kunnen verrekenen. We mogen ook niet zelf een bepaald percentage op het tarief zetten om dit soort kosten te dekken. Er kunnen natuurlijk goede argumenten zijn waarom u niet bent komen opdagen of te laat heeft afgebeld. Echter, het komt voor uw risico indien u niet komt op het afgesproken tijdstip en u niet minimaal 24 uur van tevoren hebt afgebeld. Indien u een afspraak minimaal 24 uur tevoren afbelt, dragen wij het risico dat we de voor u gereserveerde tijd niet kunnen opvullen. Dit is een redelijke verdeling van het risico en zo zijn we het ook overeengekomen. We gaan er echter vanuit dat u de juistheid en redelijkheid van ons handelen alsnog zult inzien en rechtsmaatregelen niet noodzakelijk zullen zijn en we vertrouwen dan ook op een verdere plezierige samenwerking. Als u het onverhoopt na deze uitleg nog niet eens bent met de gang van zaken, verwijzen wij u graag naar uw verzekeringsmaatschappij. U kunt daar dan een klacht indienen.

Klachtenregeling Intern

Inleiding

De Fysioclub streeft ernaar om diensten te leveren die aansluiten op de wensen en verwachtingen van de klant. Toch kan het gebeuren dat klanten niet tevreden zijn met hetgeen zij gekregen hebben.Iedere uiting van ontevredenheid of tekortkomingen van de organisatie moet als een klacht gezien worden. Klachten dienen snel en naar tevredenheid van de klant opgelost te worden. Hierbij moet ons motto zijn: 'Een klacht is een kans om je te verbeteren'.

Doel

Deze procedure beschrijft de wijze waarop klachten gerapporteerd, geregistreerd, afgehandeld en geanalyseerd dienen te worden.

Toepassingsgebied

Deze procedure is van toepassing op alle klachten ten aanzien van de producten en diensten die door De Fysioclub geleverd worden.

Definities

Klacht: een (veronderstelde) tekortkoming van De Fysioclub, ten aanzien van met de klant gemaakte afspraken, waarover deze reclameert.

Verantwoordelijkheden

Iedere medewerker is verantwoordelijk voor:

 • Het doorgeven van klachten van cliënten aan een van de directieleden.

De algemeen directeur is verantwoordelijk voor:

 • Registratie van binnengekomen klachten
 • Afhandeling van klachten
 • Registratie van afgehandelde klachten

De kwaliteitsmanager is verantwoordelijk voor:

 • Analyse van oorzaken van klachten
 • Verificatie van de uitvoering corrigerende en preventieve maatregelen

Werkwijze

Ontvangst en registratie van klachten

Klachten kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail bij De Fysioclub binnenkomen.Iedere medewerker die een klacht van een klant ontvangt, dient hiervan een notitie te maken en aan de algemeen directeur door te geven.De algemeen directeur dient de klachten te registreren op het daarvoor bestemde klachtenformulier.Klachtenformulieren dienen in de 'klachtenmap' bij de receptie gearchiveerd te worden. U kunt uw klacht melden bij de klachtencommissie van het KNGF, zie tekst onder ‘klachten regeling met betrekking tot wet Wkkgz

Afhandeling van klachten

De algemeen directeur coördineert de afhandeling van de klachten.De verantwoordelijke vennoot legt, waar nodig, de klacht voor aan de therapeut, podoloog of trainer van de cliënt die de klacht heeft geuit.Na dit overleg neemt de vennoot contact op met de betreffende cliënt. Wanneer een klacht, m.b.t. fysiotherapie, dusdanig is dat er geen oplossing gegeven kan worden die voor de cliënt bevredigend is, dient de cliënt doorverwezen te worden naar de 'klachtencommissie van het KNGF'.Op het klachtenformulier dient de communicatie met de cliënt geregistreerd te worden.Wanneer een klacht is afgehandeld, dient de aard van de oplossing en de kosten van het oplossen van de klacht op het klachtenformulier geregistreerd te worden. Afgehandelde klachten dienen tenminste een jaar in de klachtenmap gearchiveerd te blijven.

Analyse van klachten

Ieder half jaar dient de kwaliteitsmanager een overzicht te maken van de afgehandelde klachten op basis van de soort klacht. Ieder kwartaal dient tijdens het regulier werkoverleg een analyse van klantenklachten besproken te worden.

Klachten regeling met betrekking tot de wet Wkkgz

Interne klachtenregeling en klachtenfunctionaris

De wet verplicht zorgaanbieders per 1 januari 2017 intern een laagdrempelige en effectieve regeling te treffen voor het opvangen en behandelen van klachten. Voor de patiënt moet de zorgaanbieder gratis een klachtenfunctionaris ter beschikking stellen. Het KNGF heeft in overeenstemming met Zorgbelang Nederland een Reglement Klachtenregeling Fysiotherapie opgesteld dat u kunt gebruiken in de praktijk. De klachtenfunctionarissen zijn benoemd. Op deze manier beschikken wij over een laagdrempelige, correcte en uniforme klachtenafhandeling. Een goede klachtopvang aan het begin kan geschillen bij een geschillencommissie voorkomen en beperken.

Geschillencommissie

Een zorgaanbieder moet per 1 januari 2017 aangesloten zijn bij een door de minister erkende geschillencommissie. Het Reglement Geschillencommissie Fysiotherapie is erkend door VWS. De geschillencommissie kan bindend adviseren en een vergoeding van geleden schade toekennen tot in ieder geval € 25.000,- De geschillencommissie moet binnen een half jaar met een uitspraak komen. In het geschillenreglement nemen we op dat bemiddeling na indiening van het geschil nog een optie is.

Veilig incidenten melden

Binnen een organisatie moeten zorgverleners per 1 juli 2016 op een veilige wijze onzorgvuldigheden en (bijna)incidenten in de zorgverlening kunnen melden. Ook incidenten die niet tot schade hebben geleid of bijna-ongelukken kunnen worden gemeld De Fysioclub heeft een schriftelijke interne procedure opgesteld, die bescherming biedt aan de melder en de betrokken zorgverlener. Ook hebben we een meldformulier ontwikkeld dat we gebruiken om een (bijna)incident te melden. Het delen en bespreekbaar maken van incidenten heeft ten doel de zorg te verbeteren.

Praktijkreglement

Voor een soepel verloop van uw behandelingen vragen wij even uw aandacht voor het volgende.

Aanmelding

U kunt zich op twee manieren aanmelden; op eigen initiatief of op grond van een doorverwijzing van een (huis)arts of specialist. Als u zich op eigen initiatief aanmeldt (DTF), stellen wij met uw goedkeuring uw (huis)arts en/of specialist hiervan op de hoogte. Het is belangrijk bij uw aanmelding door te geven hoe u bent verzekerd. Let daarbij in elk geval op de volgende zaken: naam zorgverzekeraar, polisnummer, of u ziekenfonds dan wel particulier bent verzekerd, en de gegevens van een eventuele aanvullende verzekering.Indien u bij uw aanmelding niet zorgvuldig doorgeeft hoe u bent verzekerd of uw verzekering blijkt tussentijds gewijzigd te zijn, dan stuurt de verzekeraar de factuur per omgaand terug aan De Fysioclub en moeten wij zelf uitzoeken hoe u bent verzekerd. In dat geval zijn wij genoodzaakt twintig euro administratiekosten aan u in rekening te brengen.

Betalingsvoorwaarden

De Fysioclub hanteert de officiële betalingsvoorwaarden van de Vereniging Vrijgevestigde Fysiotherapeuten (VVF). Voor deze voorwaarden verwijzen wij u naar onze betalingsvoorwaarden.

Verhinderd

Als u verhinderd bent dient u dit 24 uur van tevoren te melden (telefoon: 0343-417096/email: info@fysioclub.nl). Zo stelt u ons in staat om in uw plaats een andere cliënt te behandelen. Belt u niet tijdig af, dan zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen. Zie ook now-show

Niet nagekomen afspraak

De maatschappijen Univé, BGZ, IZA en Trias hebben ons middels een schrijven aangegeven dat per 1 januari 2008 de niet nagekomen c.q. te laat afgebelde afspraak niet meer als prestatie opgenomen is in het zorgpakket van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).Dit geldt voor alle verzekeringsmaatschappij binnen Nederland. Dit betekent dat een niet nagekomen c.q. te laat afgebelde afspraak rechtstreeks bij u in rekening moet worden gebracht. Per 1 juli 2008 is deze regeling ook bij De Fysioclub van kracht zijn.

Behandeling door collega

Het kan af en toe voorkomen dat u door iemand anders wordt behandeld dan uw vaste therapeut. Dat komt doordat sommige behandelingen spoedeisend zijn en het logistiek niet anders is in te plannen. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Eigen handdoek

De Fysioclub stelt het zeer op prijs wanneer u uw eigen handdoek meebrengt.

Motivatie

Wij rekenen erop dat wanneer u zich bij ons laat behandelen, u over een gezonde motivatie beschikt. Voor veel behandelingen is het cruciaal dat u minimaal twee keer per week traint in onze oefenruimte en eventueel ook thuis oefeningen doet. Uw inzet draagt bij aan een sneller herstel.

Bereikbaarheid

De Fysioclub is voor al uw administratieve vragen telefonisch bereikbaar (0343-417096). Voor openingstijden administratie zie onze homepage. Voor dringende zaken in de overige tijden graag bellen op het hele of halve uur. Voor minder dringende zaken kunt u ons buiten de openingstijden ook een email sturen

Omgang clienten gegevens

Met het cliënten dossier wordt omgegaan volgens de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Wet Persoonregistratie. Mocht u hierover vragen hebben kunt u deze informatie opvragen bij de desbetreffende fysiotherapeut of onze administratie.

Ten slotte

Mocht u vragen hebben over de behandeling of opmerkingen hebben over de gang van zaken in onze praktijk, aarzel dan niet die te uiten. Een van onze vennoten staat u graag te woord en wij zullen er alles aan doen uw behandeling bij De Fysioclub zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Als u klachten heeft over uw fysiotherapeut verwijzen wij ook naar een van de vennoten. Als de klacht daarna niet naar uw tevredenheid wordt opgelost kan u de folder ' Als u rondloopt met een klacht over uw fysiotherapeut' bij de administratie opvragen voor verdere stappen.

Reglement (Medisch) Sport Centrum

Voor een prettige sfeer in onze trainingszaal zijn onderstaande aandachtspunten van belang.

Betaling

Indien u zich aanmeldt als lid bij ons Medisch Sport Centrum krijgt u een abonnement en een pasje. U dient de abonnementskosten en de borg voor het pasje middels automatische incasso af te rekenen.

Reglement en voorwaarden

Op uw lidmaatschap zijn het reglement en de voorwaarden van toepassing die staan vermeld onder het reglement op deze pagina. Wij raden u aan deze goed door te lezen. Mocht u vragen hebben dan kunt u zich altijd tot een van de medewerkers wenden.

Langdurig afwezigheid bij groepslessen

Wanneer u één maand niet heeft getraind zonder reden van opgaaf, wordt uw naam automatisch uit het rooster verwijderd. Zo kan een ander in uw plaats trainen.

Hygiëne

Voor uw eigen hygiëne en die van anderen is het belangrijk dat u schone gymschoenen draagt. Ook stellen wij het zeer op prijs wanneer u een eigen handdoek meebrengt. Dat is prettiger voor degene die na u het toestel gebruikt.

Opruimen

Om uw individuele oefenprogramma bij te houden krijgt u een trainingsmapje. Graag verzoeken wij u dit mapje telkens na afloop van de training op te bergen in de desbetreffende kast. Ook is het belangrijk dat de trainingsruimte overzichtelijk blijft. Ruim daarom klein oefenmateriaal na gebruik op in de kast.

Lidmaatschap

Deze overeenkomst heeft uitsluitend betrekking op de in de invoerkolommen vermelde gegevens, en de gegevens waar zij betrekking op hebben, zoals het op dat moment geldende lesrooster, de prijslijst, omschrijving van het soort lidmaatschap en de bijbehorende code. De in de invoerkolommen opgenomen gegevens gelden tussen partijen als enig en uitsluitend bewijs, tenzij partijen gezamenlijk schriftelijk anders overeenkomen. Aan de gegevens kunnen geen andere rechten worden ontleend dan hetgeen verband houdt met het lidmaatschap van De Fysioclub.


Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Derden kunnen hier geen rechten aan ontlenen. In uitzonderlijke gevallen is het lidmaatschap, uitsluitend ter beoordeling van de directie, overdraagbaar. Bij het aangaan van een lidmaatschap is inschrijfgeld en borg aan De Fysioclub verschuldigd.


Elk lid is verplicht de De Fysioclub Card te tonen alvorens van de bijbehorende activiteit/faciliteit gebruik te maken. Indien de De Fysioclub Card verloren of zoekgeraakt is, dient er een vervangende Card tegen vergoeding te worden aangevraagd. De borg die bij het aangaan van het lidmaatschap wordt betaald, wordt na schriftelijke beëindiging van het lidmaatschap gerestitueerd. Bij niet tijdig betalen kan de toegang tot het gebruik van de bij het lidmaatschap behorende activiteit/faciliteit geweigerd worden. Vanaf de dag van ingebrekestelling wordt vertragingsrente in rekening gebracht over het totale uitstaande bedrag van 1,5 % vertragingsrente per maand of gedeelte daarvan. Indien De Fysioclub een niet betaalde vordering ter incasso uit handen geeft, komen alle binnen- en buitengerechtelijke kosten voor rekening van het in gebreke zijnde lid. Deze kosten bedragen 15% van de openstaande vordering met een minimum van € 40,00 plus rente. Zodra de achterstand betaald is, kan het lid weer gebruik maken van de activiteiten/faciliteiten behorende bij het lidmaatschap. Leden verplichten zich melding te maken bij veranderingen van omstandigheden, wanneer niet meer voldaan kan worden aan de specifieke voorwaarden van een bepaald lidmaatschap.


De Fysioclub is te allen tijde gerechtigd de gebruikstijden, indeling en prijzen te wijzigen. Prijswijzigingen zullen niet van invloed zijn op lopende lidmaatschappen en voor leden eerst van toepassing zijn met ingang van een nieuwe periode. De door De Fysioclub opgegeven wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat De Fysioclub dit op enigerlei wijze schriftelijk bekend maakt. Als opzegtermijn geldt een periode van één kalendermaand.


Indien het lid als gevolg van een blessure in het geheel niet in staat is van de activiteiten/faciliteiten van De Fysioclub gebruik te maken en dit door overlegging van een medische verklaring kan staven, kan De Fysioclub, dit geheel ter hare beoordeling, aan het lid de mogelijkheid bieden het lidmaatschap stop te zetten en dit te vervolgen op een door De Fysioclub vast te stellen datum. Bij langdurige ziekte dient dit schriftelijk aangegeven te worden zodat we dan mogelijk het lidmaatschap verlengen van respectievelijk de duur van een ziekte. Deze absentie moet dan wel langer zijn dan één maand.


De Fysioclub heeft het recht acties te voeren en kortingsregelingen aan te bieden. Acties en kortingen zullen nimmer van toepassing zijn op de lopende lidmaatschappen. Leden en/of introducé(s) maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de activiteiten/faciliteiten van De Fysioclub. De Fysioclub sluit iedere verantwoordelijkheid uit voor persoonlijke schade of overlijden van een lid en/of introducé(s) tijdens het verblijf bij De Fysioclub, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezige activiteiten/faciliteiten. Ieder lid vrijwaart De Fysioclub voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke de betreffende derde heeft geleden tijdens zijn/haar aanwezigheid bij De Fysioclub ten gevolge van handelen of nalaten van het lid. Leden zijn verplicht het medische inschrijfformulier van De Fysioclub naar waarheid in te vullen en eventuele wijzigingen tijdens het lidmaatschap tijdig door te geven. Deze gegevens worden op een afgesloten plaats bewaard en na het beëindigen van het lidmaatschap vernietigd.


De Fysioclub behoudt zich het recht voor de gebruikstijden aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakanties of andere motiverende redenen, maar zal trachten de leden hiervan tijdig vooraf op de hoogte te stellen.


De Fysioclub is gerechtigd, indien daartoe uit managementoverwegingen de noodzaak bestaat, de onderhevige voorwaarden en reglementen te wijzigen en/of aan te vullen.


Leden en/of introducé(s) zullen alle door of vanwege De Fysioclub vast te stellen regels onverkort naleven en de instructies uitvoeren. De Fysioclub is te allen tijde gerechtigd om het lid/introducé(s), die zich niet aan de regels houden de toegang voor en door De Fysioclub te bepalen duur te ontzeggen. De betreffende leden en/of introducé(s) hebben geen recht op enige vergoeding in verband met het alsdan niet gerechtigd zijn tot het gebruik van de activiteiten/faciliteiten van De Fysioclub.


Kosten inschrijving/intake/fitheidstest Bij het aangaan van een lidmaatschap is een éénmalig bedrag aan inschrijfgeld/ intake/fitheidstest en borg pasje verschuldigd hetgeen voor aanvang van de contract-periode voldaan dient te zijn. Bij verhindering van de intake dient te cliënt dit minimaal 24 uur van tevoren te melden per telefoon/mail. Binnen 24 uur wordt de gereserveerde tijd bij cliënt in rekening gebracht (€ 19,95).

Nog een aantal Do´s en Don´ts

 • Toon respect voor elkaar.
 • Toegang tot de trainingsruimten is toegestaan na registratie.
 • Om hygiënische redenen is het gebruik van een handdoek en schone sportschoenen tijdens de training verplicht.
 • De tassen dient u in de kleedkampers achter te laten en gebruik te maken van lockers. De tassen mogen niet meegenomen worden naar de trainingsruimten.
 • Het gebruik van de lockers is geheel op eigen risico.
 • Het meenemen van dranken in de zalen is alleen toegestaan in een afsluitbare bidon of fles (geen glas).
 • Bellen is in de trainingsruimten niet toegestaan, in het geval van oproepdienst of andere redenen van urgentie kunt u onze balie medewerker inlichten en uw telefoon daar achterlaten.
 • Het dragen van (hangende) sieraden wordt voor uw eigen veiligheid afgeraden.
 • Wangedrag wordt niet getolereerd. Onze medewerkers hebben de bevoegdheid om u hierop aan te spreken en het lidmaatschap te beëindigen.
 • v.m. uw veiligheid en hygiëne is het nuttigen van kauwgom of andere etenswaren niet toegestaan in de trainingsruimten en kleedruimtes.
 • Alléén medewerkers van De Fysioclub zijn bevoegd om de geluids-, klimaat-, alarm en verlichtingsinstallaties te bedienen, dit geld ook voor het openen van ramen.
 • U dient altijd de aanwijzingen van de medewerkers op te volgen.
 • Cameratoezicht wordt aangekondigd in de ruimtes waar dit eventueel van toepassing is en alleen ter monitoring gebruikt uit veiligheidsoverwegingen.

Leveringsvoorwaarden

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden van Fit!vak zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2012.

Algemene voorwaarden Fit!vak

Artikel 1 Definities

De Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die als lid van Fit!vak een Overeenkomst sluit betreffende fitnessactiviteiten. De Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot fitnessactiviteiten. Fitness: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst. De Overeenkomst: Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument ter zake van Fitness.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende Fitness, die tussen de Ondernemer en de Consument worden gesloten.

Artikel 3 Het aanbod

 1. Het aanbod van de Ondernemer wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door de Ondernemer aangegeven termijn. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.
 2. Nadat het aanbod is uitgebracht vult de Consument een medisch vragenformulier in dat hem door de Onderne-mer ter beschikking wordt gesteld.
 3. Het aanbod omvat ten minste:

– de vermelding van de mogelijkheid om de fitnessruimte(s) en faciliteiten te bezichtigen; – de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5; – de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden; – de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten; – de kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond van artikel 6. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten; – op welk moment de kosten door de Ondernemer op grond van artikel 7 jaarlijks verhoogd kunnen worden; – de wijze van betaling en de betalingstermijn; – de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van een strippenkaart, de geldigheidsduur en; – het (huishoudelijk) reglement.

 1. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.
 2. Het aanbod gaat – schriftelijk of elektronisch – vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 De Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod. De Overeenkomst is strikt persoonlijk.

Artikel 5 Bedenktijd

Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten.

Artikel 6 Duur en beëindiging

 1. De Ondernemer biedt de Consument ten minste de keuze uit:

– een Overeenkomst van 3 maanden of minder en; – een Overeenkomst van langere duur. Tenzij dit anders is overeengekomen, dient de overeenkomst voor 1 jaar of korter te worden opgezegd met in-achtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de abonnementsduur, een en ander conform lid 4 van dit artikel. Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.

 1. Als de Overeenkomst wordt gesloten voor een langere duur dan 1 jaar, dan heeft de Consument na 1 jaar de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.
 2. Tussentijdse opzegging door de Consument is mogelijk indien:

– de Consument een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor de Consument niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Als een an-dere vestiging van de betreffende onderneming met gelijkwaardige voorziening en serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen, dan is van deze situatie geen sprake. – het voor de Consument als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedu-rende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.

 1. De Overeenkomst dient schriftelijk of, indien de Overeenkomst digitaal is aangegaan, digitaal of schriftelijk te worden opgezegd.
 2. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is de Ondernemer gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behoren-de aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld.
 3. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3 bestaat er voor de Consument een bevriezingsmogelijkheid. Als de Consument gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactivitei-ten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractsperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht.
 4. Tussentijdse opzegging door de Ondernemer is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:

– de Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of; – de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Ondernemer of jegens een contractant van de Ondernemer. Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door de Ondernemer aantoonbaar geleden schade.

 1. Indien de Ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Ondernemer mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het resterende abonnementsgeld wordt in dat geval terugbetaald.

Artikel 7 Prijs en prijswijzigingen

 1. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
 2. Eventuele prijsverhogingen worden door de Ondernemer 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
 3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald.
 4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst, dan bestaat er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 3.

Artikel 8 Verplichtingen van de Ondernemer

 1. De Ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.
 2. De Ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
 3. De Ondernemer staat er voor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 4. De Ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
 5. De Ondernemer zal zich houden aan het kwaliteitsprotocol van Fit!vak, te weten: 'Lerf Basis' (vindplaats: www.keurmerkfitness.nl), waaronder ook het dopingconvenant.
 6. De Ondernemer treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van Consumenten.

Artikel 9 Verplichtingen van de Consument

 1. De Consument houdt zich aan de door de Ondernemer gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.
 2. De Consument dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan de Ondernemer.
 3. De Consument dient de aanwijzingen van de Ondernemer c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consu-ment niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan de Ondernemer kenbaar te maken, zodat de Ondernemer uitleg kan geven.
 4. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
 5. Het is de Consument niet toegestaan te roken in de door de Ondernemer beschikbaar gestelde fitnessruimtes.
 6. De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer mede te delen.

Artikel 10 Tussentijdse wijzigingen

 1. De Ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en openingstijden. De Ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.
 2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Consument heeft de Consument gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëin-diging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde abonne-mentsgeld terugbetaald.

Artikel 11 Bewijs van deelname

 1. Na betaling van het verschuldigde bedrag en na overhandiging van een kopie van een recent legitimatiebewijs, ontvangt de Consument een bewijs van deelname. Het bewijs van deelname wordt desgevraagd bij binnenkomst gebruikt voor registratie van het bezoek.
 2. Indien het bewijs van deelname verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuw bewijs worden aangevraagd. Een Ondernemer is gerechtigd hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 Betaling

 1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeenge-komen.
 2. Bij niet tijdige betaling is de Consument van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door de Ondernemer schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
 3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de Ondernemer gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex artikel 6:96 lid 2 BW in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is de Ondernemer bevoegd om de Consu-ment de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.
 4. Indien de Consument niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de Ondernemer bevoegd om rechtsmaatrege-len te nemen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekort-koming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Ondernemer komt. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover de Ondernemer maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigen-dommen.
 2. De Ondernemer zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid van de Ondernemer is beperkt tot het bedrag waarvoor de Ondernemer aanspraak kan maken op een uitkering van de verzekeringsmaatschappij met een minimum van 1.000.000,- euro per geval.
 3. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekort-koming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument komt.

Artikel 14 Klachten

 1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.
 2. De Consument dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen twee maanden nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd – bij de Ondernemer in, tenzij dat redelij-kerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.
 3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten ter zake verliest.
 4. De Ondernemer beantwoordt de door de Consument bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken – gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwer-kingstijd vraagt, antwoordt de Ondernemer per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillen-regeling.

Artikel 15 Geschillencommissie

 1. Geschillen tussen de Ondernemer en de Consument die betrekking hebben op:

– de totstandkoming van Overeenkomsten of, – de uitvoering van Overeenkomsten, kunnen zowel door de Consument als door de Ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommis-sie Sport en Beweging, Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).

 1. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de Consument zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig Artikel 14 bij de Ondernemer heeft ingediend.
 2. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Het geschil wordt schriftelijk aanhangig gemaakt onder vermelding van de naam van de Consument en de Ondernemer, een duidelijke en volledige omschrijving van het geschil en overlegging van eventuele bewijs-middelen.
 3. Wanneer de Consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de Ondernemer aan deze keuze gebonden. Als de Ondernemer een geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, moet hij de Consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aan-hangig te maken.
 4. Geschillen die betrekking hebben op de niet-betaling van het abonnementsgeld en waaraan geen inhoudelijke klacht ten grondslag ligt, of betrekking hebben op dood, lichamelijk letsel of ziekte worden bij uitsluiting van Ge-schillencommissie beslecht door de rechter.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. De commissie doet uitspraak bij wijze van bindend advies. De uitspraak is bindend voor beide partijen. Vernieti-ging van het bindend advies kan uitsluitend plaatsvinden door het advies binnen twee maanden na de verzending van het advies aan de rechter voor te leggen. De rechter kan het bindend advies alleen vernietigen indien de uit-spraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 16 Nakomingsgarantie

 1. Fit!vak staat garant voor de nakoming van het bindend advies tenzij een van de partijen het bindend advies binnen twee maanden na de verzending hiervan ter toetsing aan de rechter voorlegt. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van € 10.000,- per bindend advies wordt dit bedrag door Fit!vak aan de consument uitgekeerd onder de voorwaarde dat de consument tegelijkertijd met honorering van het beroep op de nakomingsgarantie zijn vordering uit hoofde van het bindend advies ter hoogte van het uitge-keerde bedrag cedeert aan Fit!vak. Bij bedragen groter dan € 10.000,- per bindend advies, wordt de consument een bedrag van

€ 10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Fit!vak een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt. Deze inspanningsverplichting houdt in dat de consument wordt aangeboden zijn vordering aan Fit!vak over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam en op kosten van Fit!vak de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument of de consument wordt aange-boden dat Fit!vak in naam van de consument en op kosten van Fit!vak de (buitengerechtelijke) incassoprocedure zal voeren, een en ander ter keuze van Fit!vak.

 1. Fit!vak verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat het geschil door de Geschillencommissie Sport en Beweging op zitting is behandeld, en op deze zitting in het geschil een eindbeslissing is gewezen, van één van de volgende situaties sprake is:

– aan de Ondernemer is surseance van betaling verleend; – de Ondernemer is failliet verklaard; – de bedrijfsactiviteiten van de Ondernemer zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan Fit!vak aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëin-digd.

Artikel 17 Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald